Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Plannsy

Regulamin obowiązujący od 27 sierpnia 2021 r.

Drogą wstępu

 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest Craft Event Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wrocławiu, adres ul. Lubińska 2/4, 53-624 Wrocław, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nr NIP 8971852980, REGON 369634463, adres e-mail: biuro@plannsy.pl, dalej w treści Regulaminu określana jako „Usługodawca”.
 2. Serwis internetowy Plannsy umożliwia nabywanie biletów na wydarzenia organizowane przez prawnego właściciela serwisu oraz podmioty trzecie (dalej w treści Regulaminu określanych jako “Organizatorzy”) od Usługodawcy przy pomocy serwisu internetowego, Użytkownikom korzystającym z sieci elektronicznej – pod adresem https://plannsy.pl/ (dalej w treści Regulaminu określanych jako „Użytkownicy”).
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników serwisu Plannsy oraz określa zasady dokonywania rejestracji i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji biletów dostępnych w ofercie partnerów, składania zamówień poprzez serwis internetowy oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
 4. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 lat nie mają możliwości nabywania biletów w serwisie Plannsy.
 5. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez wejście w link „Regulamin” umieszczony na stronie https://plannsy.pl/.
 6. Warunkiem zakupu biletów za pośrednictwem serwisu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 7. Na stronie internetowej znajdują się informacje o wydarzeniach.
 8. Prawa do zdjęć i prezentacji wydarzeń przysługują Organizatorom.
 9. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą zakup Biletu oraz przechowywać dane dotyczące historii zakupionych Biletów (dalej w treści Regulaminu określane jako „Indywidualne konto Użytkownika”). Założenie Indywidualnego konta Użytkownika nie jest konieczne do dokonania zakupu Biletu. Użytkownik dokonuję zakupu Biletu przy pomocy serwisu internetowego pod adresem https://plannsy.pl/ Użytkownik wybiera opcję zakupu Biletu bez założenia Indywidualnego konta Użytkownika lub opcję zakupu Biletu oraz założenia Indywidualnego konta Użytkownika. Indywidualne konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi jednokrotną akceptację Regulaminu dla wszystkich transakcji dokonywanych w ramach Indywidualnego konta Użytkownika, przy czym w razie zmiany Regulaminu w celu dokonywania zakupu przy pomocy serwisu konieczna jest ponowna akceptacja Regulaminu.
 10. W przypadku wydarzeń oznaczonych jako „Sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora” Plannsy jedynie udostępnia serwis internetowy na rzecz Organizatora wskazanego w opisie wydarzenia i świadczy usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora. W takim przypadku Plannsy działa jako agent Organizatora na rachunek

Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 380 ze zm.). Poprzez dokonanie zakupu Biletu oznaczonego jako „Sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora” zostaje zawarta umowa sprzedaży Biletu pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.

Zasady korzystania z serwisu i świadczenia usługi

 1. Serwis internetowy przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia nabywanie oferowanych przez serwis biletów. Z serwisu korzystać mogą osoby wykorzystujące przeglądarki internetowe Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i/lub zakupu.
 3. Użytkownik, który skorzysta z serwisu internetowego, zobowiązany jest do:a. korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania,
  a. korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania,
  b. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  c. korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora serwisu,
  d. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej,
  e. korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Nabywanie biletów w celu odsprzedaży z zyskiem lub ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. W przypadku, gdy Użytkownik nabywa bilety w celu odsprzedaży z zyskiem lub w przypadku, gdy Użytkownik sprzedaje Bilety z zyskiem, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Biletów nabytych przez Użytkownika, w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia opisanej w zdaniu pierwszym spekulacji biletami przez Użytkownika.

Nabycie biletu

1. Aby nabyć bilet w ramach serwisu Plannsy, należy złożyć zamówienie: a. na stronie internetowej po adresem https://plannsy.pl/.

2. Zamówienie składa się za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się na stronie internetowej https://plannsy.pl/, a następnie po wypełnieniu wymaganych danych i ich sprawdzeniu przez Użytkownika oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku “Kupuję i płacę”.

 1. Usługodawca ma prawo do ustalenia dodatkowej opłaty transakcyjnej od każdego nabycia Biletu w podanej w serwisie wysokości. W takim przypadku Usługodawca podaje osobno cenę Biletu oraz osobno kwotę należnej opłaty transakcyjnej.
 2. Klikając przycisk “Kupuję i płacę” Użytkownik potwierdza, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Umowa sprzedaży biletów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Usługodawcę informacji od operatora płatności o identyfikatorze transakcji oraz o pomyślnym zakończeniu transakcji i ściągnięciu środków lub obciążeniu karty kredytowej, pod warunkiem dostępności biletów w tej chwili oraz pod warunkiem zawieszającym dokonania zapłaty całości należności tytułem ceny biletu i zaksięgowania płatności dotyczącej danego zamówienia na rachunku bankowym Usługodawcy.
 3. Realizacja zamówienia (spełnienie świadczenia na rzecz Użytkownika) zostaje dokonana natychmiastowo po zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika.
 4. Spełnienie świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polega na umożliwieniu pobrania Biletu w formacie PDF lub wysyłaniu Biletu na adres poczty elektronicznej podany w procesie zakupu Biletu.
 5. Użytkownik po zrealizowaniu płatności otrzymuje od Usługodawcy dokument potwierdzający dokonanie zapłaty, opatrzony indywidualnym identyfikatorem płatności.
 6. Serwis internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia. Przed odmową realizacji Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia – w tym poprzez powiadomienie elektroniczne.
 8. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, Użytkownik dokonuję płatności:
  1. za pośrednictwem serwisu Paynow (zgodnie z regulaminem tego serwisu),
  2. za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa) wystawionej na nazwisko Użytkownika,
  3. za pomocą karty płatniczej,
  4. gotówką – tylko w przypadku zakupów w punktach sprzedaży.
 9. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie realizacji zamówienia drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane teleadresowe Użytkownika są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Paynow lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia.

Ceny i metody płatności

 1. Informacja o cenie zakupu biletu w serwisie ma charakter oferty handlowej. Użytkownik może zostać poinformowany o braku możliwości zakupu biletu.
 2. Ceny biletów w serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Użytkownik płaci cenę za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Paynow przed otrzymaniem biletu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo aktualizacji cen biletów znajdujących się w serwisie internetowym, wprowadzania nowych biletów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przed dokonaniem ww. zmian.

Metody dostawy

 1. Zakupiony bilet dostarczany jest Użytkownikowi w formie elektronicznej. Użytkownik dostaje również kod QR umożliwiający sprawniejsze sprawdzenie poprawności biletu przez Organizatora wydarzenia. Ponadto kopię biletu użytkownik otrzyma drogą mailową. Wydruk otrzymanego maila jest również biletem na wydarzenie. W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail Usługodawca nie odpowiada za ewentualną utratę biletu.
 2. Zakupiony bilet jest imienny. Użytkownik może zostać poproszony przez Organizatora o okazanie dowodu poświadczającego tożsamość. W przypadku podania nieprawidłowego imienia i/lub nazwiska przez Użytkownika Plannsy nie odpowiada za sytuację, w której Organizator nie zezwoli Użytkownikowi na udział w Wydarzeniu, ze względu na brak możliwości weryfikacji tożsamości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że Użytkownikowi nie zostanie doręczony Bilet z winy Użytkownika lub z przyczyn niedotyczących Usługodawcy, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu lub innej korespondencji pod nieprawidłowy adres, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika lub za niedoręczenie Użytkownikowi Biletu lub innej korespondencji pod prawidłowy adres, gdy nie było możliwości doręczenia Użytkownikowi na podany e-mail z przyczyn niedotyczących Usługodawcy (np. zapełniona skrzynka, filtr spam, zablokowanie konta, awaria serwera pocztowego itp.).
 4. Usługodawca informuje Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną polegających na możliwości niedostarczenia Biletu lub innej korespondencji na podany przez Użytkownika adres, w przypadku, gdy będzie on nieprawidłowy lub w przypadku, gdy z innych powodów, niedotyczących Usługodawcy, nie ma możliwości doręczenia Użytkownikowi Biletu lub innej korespondencji na podany e-mail (np. zapełniona skrzynka, filtr spam, zablokowanie konta, awaria serwera pocztowego itp.).
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzymał Biletu najpóźniej do 1 godziny po dokonaniu płatności Ceny za Bilet i zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek, niezwłocznie poinformować o tym fakcie Plannsy na adres:

biuro@plannsy.pl. W tym celu, Użytkownik ma obowiązek przekazania Plannsy danych podanych przy składaniu zamówienia. W przypadku, gdy Plannsy potwierdzi brak doręczenia Biletu, Użytkownikowi dostarczony zostanie Bilet zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.

Postępowanie reklamacyjne i zwroty

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik może zgłosić mailowo lub telefonicznie informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia, Usługodawca na żądanie Użytkownika dokona zwrotu kwoty zamówienia pomniejszonej o opłatę transakcyjną należną z tytułu przetworzenia płatności przez dostawcę bramki płatniczej Paynow (zgodnie z aktualną prowizją tego serwisu) za bilety na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Opłata transakcyjna, należna z tytułu przetworzenia płatności nie podlega zwrotowi. Żądanie skierowane powinno zostać na adres e-mail: biuro@plannsy.pl.
 4. W przypadku zmiany miejsca wydarzenia lub też zmiany godziny rozpoczęcia lub trwania wydarzenia, jak również innych zmian leżących po stronie Usługodawcy lub Organizatora wydarzenia, które uniemożliwiły udział Użytkownika w wydarzeniu, Użytkownik może zgłosić reklamację pisemnie lub na następujący adres e-mail: biuro@plannsy.pl.
 5. W przypadku, gdy udział w wydarzeniu był niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. spóźnienia się przez Użytkownika na wydarzenie) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności za bilet na wydarzenie.
 6. W przypadku, gdy Organizator dopuszcza zwrot biletu przez Użytkownika bez podania przyczyny w określonym czasie przed wydarzeniem, oraz zwrot w całości lub w części należności za bilet, Usługodawca po potwierdzeniu przez Organizatora, iż Organizator wyraża zgodę na zwrot biletu przez Użytkownika bez podania przyczyny oraz po potwierdzeniu, czy zwrot ma nastąpić w całości lub w części kwoty uiszczonej za bilet, na żądanie Użytkownika dokona zwrotu kwoty za bilety (w całości lub w części, w zależności od decyzji Organizatora) na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Żądanie skierowane powinno zostać na adres e- mail: biuro@plannsy.pl.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do żądania wskazanego w reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji od Użytkownika, konsultując w razie potrzeby zasadność zgłoszenia reklamacyjnego z Organizatorem wydarzenia. W przypadku uznania reklamacji oraz uznania zasadności roszczenia Użytkownika o zwrot pieniędzy, Usługodawca zwróci Użytkownikowi kwotę za bilet (pomniejszoną o opłatę transakcyjną, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3) w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane adresowe, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy reklamujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez niego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje związane z zakupem i realizacją Biletów podlegają zasadom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Użytkownika z tytułu rękojmi.
 2. Reklamacje związane z zakupem i realizacją Biletów podlegają zasadom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Użytkownika z tytułu rękojmi.

10.Wszelkie wskazane powyżej zapisy dotyczące procedury zwrotu kwot oraz postępowania reklamacyjnego nie wyłączają obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie i w żaden sposób nie ograniczają ewentualnych ustawowych uprawnień Użytkownika. W razie jakiejkolwiek sprzeczności Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uprawnień Użytkowników, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia biletu bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.
 2. Użytkownikowi zawierającemu umowę sprzedaży poprzez serwis Plannsy, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, kulturalnymi lub sportowymi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli termin wydarzenia był wskazany.
 3. Postępowanie reklamacyjne i zwroty Biletów dla wydarzeń oznaczonych jako „Sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora”
  1. w przypadku odwołania wydarzenia, Organizator na żądanie Użytkownika dokona zwrotu kwoty za bilety na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail. Żądanie skierowane powinno zostać na adres mailowy Organizatora wskazany w opisie wydarzenia;
  2. w przypadku zmiany miejsca wydarzenia lub też zmiany godziny rozpoczęcia lub trwania wydarzenia, jak również innych zmian leżących po stronie Organizatora wydarzenia, które uniemożliwiły udział Użytkownika w wydarzeniu, Użytkownik może zgłosić reklamację pisemnie lub na adres mailowy Organizatora wskazany w opisie wydarzenia;
  3. w przypadku, gdy udział w wydarzeniu był niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. spóźnienia się przez Użytkownika na wydarzenie) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu należności za bilet na wydarzenie;
 1. w przypadku, gdy Organizator dopuszcza zwrot biletu przez Użytkownika bez podania przyczyny w określonym czasie przed wydarzeniem oraz zwrot w całości lub w części należności za bilet, Użytkownik powinien poinformować Organizatora o zwrocie Biletu oraz zgłosić żądanie zwrotu kwoty za Bilety bezpośrednio do Organizatora na adres wskazany w opisie wydarzenia;
 2. organizator ustosunkuje się do żądania wskazanego w reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji od Użytkownika. W przypadku uznania reklamacji oraz uznania zasadności roszczenia Użytkownika o zwrot pieniędzy, Organizator zwróci Użytkownikowi kwotę za bilet (pomniejszoną o opłatę transakcyjną) w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji;
 3. reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, dane adresowe, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy reklamujący życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez niego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji;
 4. reklamacje związane z zakupem i realizacją Biletów podlegają zasadom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Użytkownika z tytułu rękojmi;
 5. wszelkie wskazane powyżej zapisy dotyczące procedury zwrotu kwot oraz postępowania reklamacyjnego nie wyłączają obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie i w żaden sposób nie ograniczają ewentualnych ustawowych uprawnień Użytkownika. W razie jakiejkolwiek sprzeczności Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uprawnień Użytkowników, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego;
 6. organizator jest zobowiązany do dostarczenia biletu bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług;
 7. użytkownikowi zawierającemu umowę sprzedaży poprzez serwis internetowy Plannsy, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.), w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, kulturalnymi lub sportowymi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli termin wydarzenia był wskazany.

Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego

1. Uczestnik w trakcie wydarzenia jest zobowiązany posiadać materiały ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Operator informuje Uczestników o aktualnie obowiązujących ograniczeniach, nakazach i zakazach przesyłając wiadomość na adres mailowy podany przez Uczestnika. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie aktualizacji regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest zakrywać usta i nos, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy

albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997

r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695).

 1. Formularz o stanie zdrowia online będzie dostępny 3 dni przed Wydarzeniem. Uczestnik otrzyma kod wejścia po złożeniu oświadczenia poprzez wypełnienie formularza online o stanie zdrowia.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik nie wypełni oświadczenia o stanie zdrowia online, jest wówczas zobowiązany przed wejściem na wydarzenie do złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik nie wypełni oświadczenia o stanie zdrowia drogą online lub nie złoży pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia przed wejściem na Wydarzenie, nie będzie mógł wziąć udziału w Wydarzeniu i nie przysługuje mu z tego tytułu zwrot kwoty za Bilet.
 5. Kupujący musi złożyć oświadczenie o stanie zdrowia, inaczej nie zostanie wpuszczony na wydarzenie.
 6. Uczestnik nie może wziąć udziału w Wydarzeniu, jeżeli wystąpią u niego objawy choroby lub w przypadku, gdy przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i nie przysługuje mu z tego tytułu zwrot kwoty za Bilet.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia zawiera nazwę oraz termin wydarzenia, imię i nazwisko Uczestnika (obligatoryjnie) oraz dane kontaktowe umożliwiające łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu – adres i telefon (dobrowolnie).
 8. Uczestnik zobowiązany jest ponadto przestrzegać zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, określonych przez Organizatora w regulaminie wydarzenia.
 9. Operator informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: informacji o stanie zdrowia, adresu i telefonu Uczestnika jest art. 9 ust. 2 lit. i) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), to jest przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową.

11.Dane osobowe Uczestnika: numer telefonu i adres są przetwarzane w celu udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym Wydarzenia w celu skontaktowania się z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

12. Dane osobowe Uczestnika: numer telefonu i adres będą przechowywane przez okres 2 tygodni po ich pozyskaniu.

13.Dane osobowe Uczestników zawierające informację o zdrowiu Uczestnika są przetwarzane w celu minimalizacji wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego.

 1. Dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mogą być udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym Wydarzenia.
 2. Dane osobowe uczestnika zawierające informację o zdrowiu Uczestnika, w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi będą przechowywane przez okres umożliwiający Operatorowi ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 3. W pozostałym zakresie kwestie dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka prywatności Plannsy.

Postanowienia końcowe

 1. Do umowy sprzedaży biletów w serwisie internetowym stosuje się prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie serwisu https://plannsy.pl/. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości biletów w ofercie w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych biletów do oferty serwisu przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie serwisu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży biletów oferowanych przez serwis przed dokonaniem ww. zmian.
 6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli.
 7. Użytkownik posiadający status konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 1. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Nie jest wymagany szczególny formularz wniosku, z którego należy skorzystać. We wniosku powinno się szczegółowo opisać sprawę i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosku o mediację oraz wniosku o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.